Tag: anastasis

Sự chết tế bào có thể đảo ngược

Năm 2007, Ho Man “Holly” Tang đã tạm dừng các nghiên cứu trước tốt nghiệp tại Đại học bang Iowa để tham gia cùng anh trai mình, Ho Lam “Hogan” Tang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Trung văn Hương Cảng – Chinese University …
Hotline: 0987.666.081