Tag: vai trò của ty thể

Vai trò của ty thể

Ty thể là một bào quan quá đặc biệt. Chúng được bao bọc bởi hai lớp màng, có hệ gen riêng, tự phân chia một cách độc lập với tế bào chủ … Vai trò của ty thể không chỉ dừng ở mức độ là nhà …