Tag: ADN

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ

Đóng gói DNA trong tế bào nhân sơ Các tế bào phải chứa đựng một lượng DNA khổng lồ, kể cả là ở một số loài với hệ gen có kích thước khiêm tốn nhất. Ví dụ về tế bào điển hình của E.coli có kích …

ADN là vật chất di truyền

ADN là vật chất di truyền Ai đã chứng minh chân lý này và bằng cách nào ?  Ngày nay chúng ta đều biết ADN chính là vật chất di truyền của tế bào. Tuy nhiên khi Mendel lần đầu tiên dự đoán về sự tồn …