Tag: biến nạp

DNA là vật chất di truyền

DNA là vật chất di truyền Ai đã chứng minh chân lý này và bằng cách nào ? DNA là vật chất di truyền Khi Mendel lần đầu tiên dự đoán về sự tồn tại của các genes, ông không biết danh tính của các phân tử …
Hotline: 0987.666.081