Tag: di truyền

Gen nhảy là gì?

Nội dung1 2 Gen nhảy là gì?2.1 Các loại Transposons2.2 DNA Transposons2.3 Retrotransposons2.4 Transposons tự quản và không tự quản2.5 Gen nhảy làm gì (ngoài việc “nhảy”)?2.6 Transposons câm2.7 Transposons có thể mã hóa siRNA để điều hòa chính quá trình làm câm lặng chúng2.8 Transposon …

ADN là vật chất di truyền

ADN là vật chất di truyền Ai đã chứng minh chân lý này và bằng cách nào ?  Ngày nay chúng ta đều biết ADN chính là vật chất di truyền của tế bào. Tuy nhiên khi Mendel lần đầu tiên dự đoán về sự tồn …