Tag: scRNA-Seq

Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq)

(Nguồn: https://learn.gencore.bio.nyu.edu/single-cell-rnaseq/) Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq) Giải trình tự ARN đơn tế bào là gì? Mô hình biểu hiện gen của một tế bào xác định thành phần protein của tế bào đó. Về cơ bản, tất cả các tế bào trong …