Tag: transposon

Gen nhảy là gì?

Nội dung1 2 Gen nhảy là gì?2.1 Các loại Transposons2.2 DNA Transposons2.3 Retrotransposons2.4 Transposons tự quản và không tự quản2.5 Gen nhảy làm gì (ngoài việc “nhảy”)?2.6 Transposons câm2.7 Transposons có thể mã hóa siRNA để điều hòa chính quá trình làm câm lặng chúng2.8 Transposon …

Những bí ẩn của hệ gen người

Những bí ẩn của hệ gen người Hệ gen (genome) của một cơ thể hay một virus gồm DNA (hay ở một số virus là RNA) chứa đựng một bản sao hoàn chỉnh tất cả các thông tin di truyền của một cơ thể hay virus …