Cấu trúc giả định của phần Fucoidan F32 từ Hizikia fusiforme.

Cấu trúc giả định của phần Fucoidan F32 từ Hizikia fusiforme.

Leave a Reply