Tag: Giải trình tự

Giải trình tự SOLiD là gì?

Công nghệ giải trình tự SOLiD là gì? Phát hiện và nối Oligonucleotide được hỗ trợ (Supported Oligonucleotide Ligation and Detection – SOLiD) là một công nghệ giải trình tự ADN thế hệ thứ hai khác được phát triển bởi Applied Biosystems, công ty đã giới …

Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq)

(Nguồn: https://learn.gencore.bio.nyu.edu/single-cell-rnaseq/) Giải trình tự ARN đơn tế bào (scRNA-seq) Giải trình tự ARN đơn tế bào là gì? Mô hình biểu hiện gen của một tế bào xác định thành phần protein của tế bào đó. Về cơ bản, tất cả các tế bào trong …

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA

Lưu trữ dữ liệu bằng DNA DNA có thể lưu trữ dữ liệu của toàn thế giới Lưu trữ dữ liệu bằng DNA Những công nghệ lưu trữ hiện nay không thể đuổi kịp sự phát triển vũ bão của các đơn vị thông tin. Nhưng tự …