Tag: tế bào

ADN là vật chất di truyền

ADN là vật chất di truyền Ai đã chứng minh chân lý này và bằng cách nào ?  Ngày nay chúng ta đều biết ADN chính là vật chất di truyền của tế bào. Tuy nhiên khi Mendel lần đầu tiên dự đoán về sự tồn …