Cupriavidus_metallidurans_gold_bacterium_2

Cupriavidus metallidurans, vi khuẩn, sản xuất vàng, vàng 24k, vàng nguyên chất, vàng lỏng, khám phá mới, phát hiện mới

Leave a Reply